آغاز بیست و دومین نمایشگاه صنعت برق ایران

بیست ویکمین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی صنعت برق ایران صبح روز جمعه باحضور وزیر نیرو درمحل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغازبه‌کارکرد. آئین افتتاح این نمایشگاه روزجمعه باحضور وزیر نیرو،معاونان و مدیران ارشدصنعت برق و تعدادی ازمیهمانان خارجی برگزارشد. درنمایشــگاه تخصصی صنعت برق ایران كاالهایی دربخش‌های روشــنایی،گروه ســیم وکابل، تابلوسازان، تجهیزات برقی، اتوماسیون وسیستم‌های ابزار دقیق،خطوط انتقال،کارفرما،مشاوران وپیمانکاران عرضه شد. بیســت ویکمیــن نمایشــگاه تخصصــی بین‌المللــی صنعت بــرق از هفتم تــا دهم آبان‌مــاه سال ۱۴۰۱ در۱۱ســالن نمایشــگاهی دروســعت۴۰ هــزارمترمربــع که شــامل۱۸ هــزارو۲۰۰ متــرمربع فضای سرپوشیده داخلی است، ازساعت۹تا ۱۷ دایربود

image_pdf