نام و نام خانوادگی  آقای رضا کیانی
سمت  قائم مقام مدیر عامل
توضیحات
نام و نام خانوادگی  آقای احمد خداداد
سمت معاونت مالی
توضیحات
نام و نام خانوادگی  آقای جعفر سعادتمندی
سمت مدیر مالی
توضیحات
نام و نام خانوادگی خانم حنا مسعودی نژاد
سمت معاونت فروش
توضیحات
نام و نام خانوادگی  آقای محمدرضا راسخی نژاد
سمت مدیر بازرگانی خارجی
توضیحات
نام و نام خانوادگی خانم فاطمه نصیر خادم لی
سمت مدیر فروش
توضیحات
نام و نام خانوادگی  آقای حمزه محمد مرادی
سمت مدیر اداری
توضیحات
نام و نام خانوادگی  آقای عرفان سعادتمندی
سمت مدیر انفورماتیک
توضیحات
نام و نام خانوادگی  آقای ایمان خسروی
سمت مدیر امنیت شبکه و سیستم های کامپیوتری
توضیحات
نام و نام خانوادگی خانم مهشید حبیبی
سمت مدیر روابط عمومی
توضیحات
نام و نام خانوادگی  آقای حسین مهری
سمت مدیر تدارکات
توضیحات
نام و نام خانوادگی آقای محمد سلیمانی
سمت مدیر تولید
توضیحات
نام و نام خانوادگی  آقای پرویز سعیدپور
سمت مدیر ایزو , کالیبراسیون و QC.PLAN
توضیحات
نام و نام خانوادگی  آقای عباس امیدی نژاد
سمت مدیر تضمین کیفیت
توضیحات
نام و نام خانوادگی  آقای مهدی سهیلی
سمت مدیر کنترل کیفیت
توضیحات
image_pdf