غرفه شرکت مقره سازی در بیست و دومین نمایشگاه صنعت برق ایران

احتراما بدین وسیله شرکت مقره سازی ایران مقدم شما را در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق واقع در درب شمالی سالن هفت غذفه 212 گرامی می‌دارد.

image_pdf