لیست مناقصات فروش سال99

ردیف نام مشتری نوع مقره موضوع قرارداد
1 احداث و توسعه نیروگاههای مپنا(توسعه یک مپنا)  بشقابی 210 کیلونیوتن مهی مقره های آویزی (SI)  پست 400 کیلوولت نیروگاه سبزوار
2 احداث و توسعه نیروگاههای مپنا(توسعه یک مپنا) بشقابی 160 کیلونیوتن مهی و بشقابی 210 کیلونیوتن مهی مقره های آویزی (SI) پست 400/230 کیلوولت پست نیروگاه آریان
3 احداث و توسعه نیروگاههای مپنا(توسعه یک مپنا) بشقابی 210 کیلونیوتن مهی مقره های آویزی (SI) پست 400 کیلوولت نیروگاه راشد تربت حیدریه
4 احداث و توسعه نیروگاههای مپنا(توسعه یک مپنا) مقره اتکائی 400 کیلوولت  C10و اتکائی 230 کیلوولت C10 مقره های اتکائی 400/230 پست نیروگاه آریان
5 احداث و توسعه نیروگاههای مپنا(توسعه یک مپنا) مقره اتکائی 400 کیلوولت C10 و C12/5 مقره های اتکائی پست 400 کیلوولت نیروگاه سبزوار
6 احداث و توسعه نیروگاههای مپنا(توسعه یک مپنا) مقره بشقابی 160 و 210 کیلونیوتن مهی مقره های آویزی (SI) پست 400/230 کیلوولت نیروگاه آریان (زنجان 2)
7 ایران ترانسفو انواع مقره بوشینگ تولید انواع مقره بوشینگ جهت ترانس
8 آذرخش انتقال نیرو پاژ بشقابی 120 کیلونیوتن مهی پروژه خط نمایشگاه
9 آذرخش انتقال نیرو پاژ بشقابی 120 و 160 کیلونیوتن مهی پروژه خط دهلران
10 آذرخش انتقال نیرو پاژ بشقابی 120 کیلونیوتن مهی پروژه 132 کیلوولت دو مداره هوایی و کابلی شاندیز
11 آرتمیز مقره بشقابی 40 کیلونویتن صادرات به کشور ترکیه
12 آریا ترانسفو شرق انواع مقره بوشینگ تولید انواع مقره بوشینگ جهت ترانس
13 برق منطقه ای آذربایجان مقره بشقابی 160 کیلونیوتن 0221 BS مقره بشقابی
14 برق منطقه ای آذربایجان مقره اتکائی 230 کلاس مکانیکی C10و C12/5 مقره اتکائی
15 برق منطقه ای باختر مقره بشقابی 120 کیلونیوتن استاندارد و مهی  مقره مهی و استاندارد 120 کیلونیوتنی
16 برق منطقه ای باختر مقره بشقابی 120 کیلونیوتن استاندارد و مهی و 160 کیلونیوتن استاندارد  مقره مهی واستاندارد  120 و160 کیلونیوتنی
17 برق منطقه ای باختر مقره بشقابی 120 کیلونیوتن آیرودینامیک  مقره  آیرودینامیک
18 برق منطقه ای تهران مقره بشقابی 120 کیلونیوتن استاندارد  15000 عدد مقره بشقابی 120 استاندارد جهت خطوط فوق توزیع
19 برق منطقه ای تهران مقره بشقابی 120 کیلونیوتن استاندارد و ضد مه  مقره های سرامیکی استاندارد و ضد مه جهت پروژه اصلاح و بهینه سازی
20 برق منطقه ای خراسان ريالره بشقابی 120 کیلونیوتن آیرودینامیک  1000 عدد مقره آیرودینامیک با پوشش نانو
21 برق منطقه ای خراسان مقره اتکائی 63، 132 و 400 کیلوولت با کلاس مکانیکی C8، C10و C12/5  مقره اتکائی پرسلینی
22 برق منطقه ای خراسان مقره بشقابی 120 کیلونیوتنی  مقره سرامیکی 12000 کیلوگرمی
23 برق منطقه ای سمنان مقره بشقابی 120 کیلونیوتن استاندارد کد 0220  خط 63 کیلوولت دو مداره شهرک صنعتی ایوانکی
24 برق منطقه ای فارس مقره بشقابی 120 کیلونیوتن استاندارد و مهی و مقره بشقابی 120 کیلونیوتن آیرودینامیک مقره بشقابی
25 برق منطقه ای فارس مقره بشقابی 120 کیلونیوتن استاندارد و آیرودینامیک مقره بشقابی
26 برق منطقه ای یزد مقره بشقابی 80، 120 و 160 کیلونیوتن مهی و بشقابی  160 کیلونیوتن استاندارد مقره بشقابی
27 توزیع برق کردستان مقره مهاری
28 توزیع شمال کرمان
29 توزیع نیروی برق اردبیل مقره سوزنی 20 کیلوولت فاصله خزش 480  مقره سوزنی سرامیکی
30 توزیع نیروی برق استان گیلان مقره سوزنی 20 کیلوولت فاصله خزش 480  مقره سوزنی سرامیکی
31 توزیع نیروی برق استان مرکزی مقره سوزنی 20 کیلوولت فاصله خزش 480  مقره سوزنی سرامیکی
32 توزیع نیروی برق جنوب کرمان مقره سوزنی 20 کیلوولت فاصله خزش 480  مقره سوزنی سرامیکی
33 توسعه پست های فشار قوی پارسیان مقره اتکائی 63 و 36 کیلوولت مقره ترانس پروژه قائنات
34 توسعه پست های فشار قوی پارسیان مقره اتکائی 400 کیلوولت C12/5  پروژه پست 400 کیلوولت لامرد
35 توسعه پست های فشار قوی پارسیان مقره اتکائی 63کیلوولت C12/5 پروژه پست 400/63 کیلوولت گرگان
36 توسعه پست های فشار قوی پارسیان مقره اتکائی 230 کیلوولت C10و C12/5 و اتکائی 36 کیلوولت پروژه پست 230/33 کیلوولت صنایع
37 توسعه ریلی مپنا مقره اتکائی مترو و مقره بشقابی 80کیلونیوتن  مترو زینک اسلیو مقره برق بالاسری خط 5 مترو تهران- tml5/2550/05
38 خرم نیرو لرستان مقره بشقابی 160 و 210 مهی مقره های بشقابی برق منطقه ای باختر
39 روعه البصره مقره سوزنی 33 کیلوولت و بشقابی 80 کیلونیوتن صادرات به عراق جهت خطوط توزیع
40 صنایع کیان ترانسفو خراسان انواع مقره بوشینگ تولید انواع مقره بوشینگ جهت ترانس
41 فراگستر بیستون مقره بشقابی 80 و 120 کیلونیوتن پروژه شنزار
42 فولمن بشقابی 160 , 210 کیلونیوتن مهی و230 کیلوولت اتکائی C10 و 400 کیلوولت اتکائی C10و C16 پروژه 400/230/20 کیلوولت ناریوان
43 فولمن بشقابی 160 کیلونیوتن استاندارد کد 0221  پروژه سرچشمه
44 فولمن مقره اتکائی 132 کیلوولت C8و C10، اتکائی 230 C10، 36 کیلوولت c4و c8 و بشقابی 70 کیلونیوتن استاندارد پروژه پست 230/132/33 کیلوولت سبزآب – بصورت EPC
45 مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس مقره اتکائی 400کیلوولت C8،C10وC12/5  – اتکائی 63 کیلوولت  C6، C12/5و C16 مقره اتکائی 400/63 کیلوولت مهرگان مهریز یزد
46 نافذه الجنوب مقره سوزنی 33 کیلوولت و بشقابی 80 کیلونیوتن صادرات به عراق جهت خطوط توزیع
47 نبض الخلیج مقره سوزنی 33 کیلوولت و بشقابی 80 کیلونیوتن صادرات به عراق جهت خطوط توزیع
48 نیرو ترانسفو انواع مقره بوشینگ تولید انواع مقره بوشینگ جهت ترانس