غرفه شرکت مقره سازی در بیست و سومین نمایشگاه صنعت برق ایران

احتراما بدین وسیله شرکت مقره سازی ایران مقدم شما را در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق واقع در درب شمالی سالن هفت غذفه 248 گرامی می‌دارد.

image_pdf