نام و نام خانوادگی مهدی کورنگی اصفهانی
سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره
توضیحات
نام و نام خانوادگی محسن پور رفیع عربانی
سمت رئیس هیات مدیره
توضیحات به نمایندگی شرکت مدیا تجارت پویا
نام و نام خانوادگی هادی مورخ
سمت هادی مورخ
توضیحات
نام و نام خانوادگی بیژن افتخاری
سمت عضو هیات مدیره
توضیحات
نام و نام خانوادگی پرویز آقایی بندپی
سمت عضو هیات مدیره
توضیحات
image_pdf