نام و نام خانوادگی  آقای مهندس آرش کورنگی اصفهانی
سمت  رئیس هیئت مدیره
توضیحات نماینده شرکت مدیا تجارت پویا
نام و نام خانوادگی  خانم زهره مظفری
سمت نائب رئیس هیئت مدیره
توضیحات
نام و نام خانوادگی  آقای مهندس پرویز آقایی بندپی
سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
توضیحات
نام و نام خانوادگی  آقای دکتربیژن افتخاری یکتا
سمت عضو هیئت مدیره
توضیحات
نام و نام خانوادگی  خانم فاطمه آب برین
سمت عضو هیئت مدیره
توضیحات
image_pdf